Meitene runā ruporā

www.pexels.com

Izsludina konkursu par līdzfinansējumu citu darba ar jaunatni un aktīvās atpūtas iespēju sekmējošu pasākumu īstenošanai (1. kārta)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) izsludina konkursu saskaņā ar IKSD 12.06.2024. nolikumu Nr. DIKS-24-46-nos “Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība citu darba ar jaunatni un aktīvās atpūtas iespēju sekmējošu pasākumu īstenošanai” (konkurss).

Saskaņā ar minētā nolikuma 5. punktu un konkursa komisijas 20.06.2024. lēmumu līdzfinansējums šajā konkursa kārtā tiks piešķirts tikai darba ar jaunatni, t.sk. jaunatnes izglītošanas jomā.

Konkursa kārtā kopumā plānots sadalīt līdzfinansējumu 68 039 eiro apmērā.

Līdzfinansējuma mērķis ir nodrošināt atbalstu darba ar jaunatni un aktīvās atpūtas iespēju sekmējošu pasākumu īstenošanai Rīgā vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto personu dalības nodrošināšanai pasākumos Latvijas teritorijā, uz kuriem nav attiecināmi Rīgas domes 2023. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. RD-23-248-sn “Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā” 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6. apakšpunktā noteiktie līdzfinansējuma veidi.

Līdzfinansējums var tikt piešķirts pasākumam, kas atbilst vismaz trim turpmāk norādītājiem nosacījumiem:

- pasākums ir inovatīvs un veidots atbilstoši labas prakses standartiem;
- pasākumam ir individuāls un izglītojošs raksturs, un tas uzskatāms par autorprojektu;
- pasākuma īstenošanā tiks iesaistīti eksperti un nozares profesionāļi;
- pasākumam ir būtiska pozitīva ietekme aktīvās atpūtas vai jaunatnes jomā;
- pasākuma rezultāti būs publiski pieejami un izmantojami arī pēc pasākuma.

Pieteikumiem, kas iesniegti darba ar jaunatni, t.sk. jaunatnes izglītošanas jomā, jāatbilst vienai no šādām tematiskajām prioritātēm:

- STEAM (Zinātne, Tehnoloģijas, Inženierzinātne, Māksla, Matemātika) jomas popularizēšana un karjeras veicināšana STEAM jomā dažāda vecuma bērniem un jauniešiem;
- jauniešu uzņēmējdarbības kompetenču attīstība;
- jauniešu radošas pašizpausmes veicināšana;
- jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
- darbā ar jaunatni iesaistīto personu kompetenču attīstība, veicinot darba ar jaunatni kvalitāti Rīgā.

Ar saistošiem noteikumiem, nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi un pievienotie dokumenti (t.sk. plānoto aktivitāšu apraksts un programma), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē līdz 2024. gada 5. jūlijam (plkst. 14.00) jānosūta uz IKSD elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie IKSD Jaunatnes nodaļas vadītāja Dmitrija Zvereva (e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv, tālrunis 67181499).