Par nepieciešamību pārskatīt nometņu regulējumu drošas vides nodrošināšanai bērniem un jauniešiem

Par nepieciešamību pārskatīt nometņu regulējumu drošas vides nodrošināšanai bērniem un jauniešiem

Valsts izglītības satura centrs (VISC) nosoda jebkādu prettiesisku rīcību, bet jo īpaši tādu, kas vērsta pret bērniem un jauniešiem uzraudzības un izglītošanas procesā, un par kuru veselību un labbūtību ir atbildīgi pieaugušie, sabiedrība un valsts.

Notikumi K.I.D organizētajās bērnu un jauniešu nometnēs, kā arī nometņu līderu rīcība, uz ko vērš uzmanību Latvijas Radio un portāla Delfi žurnālistu pētījums “Līdera apskāviens”, ir nosodāma un sodāma. Šādiem gadījumiem ir jābūt “nulles tolerancei” gan individuālā, gan valstiskā līmenī.  

Visām iesaistītajām pusēm ir jāreaģē un nepieciešama aktīva rīcība, lai novērstu šādu notikumu iespējamību nākotnē.  

Līdz šim VISC galvenā atbildība atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam regulējumam saistīta ar nometņu vadītāju mācību organizēšanu un nometņu reģistra uzturēšanu. Ņemot vērā publiski izskanējušo informāciju par bērnu tiesību pārkāpumiem nometnēs, no savas puses aicināsim iesaistītās institūcijas – gan Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (VBTAI), gan Valsts policiju (VP) un pašvaldības, lai izstrādātu esošā tiesiskā regulējuma izmaiņas un kontroles mehānismus.

VISC ieskatā:

  • jāgroza Ministru kabineta noteikumi, kas regulē nometņu norisi un darbību;
  • jāpārskata nometņu vadītāju apliecības iegūšanas kārtība un izglītības prasības nometņu vadītājiem;
  • jānosaka prasības ikvienam nometnes darbiniekam, kurš tiek piesaistīts darbam ar bērniem un jauniešiem;
  • jāizvērtē iespējas un personu atbildība dažādos gadījumos, lai būtu iespēja nekavējoties rīkoties situācijās, kad pastāv aizdomas par nometnes vadītāja vai cita nometnes darbinieka nepieļaujamu rīcību;
  • jānosaka stingrākas prasības arī dienas un diennakts nometņu organizēšanai.

VISC atgādina, ka ikvienā situācijā, kad ir aizdomas par personu pretlikumīgām darbībām, kas pārkāpj bērnu tiesības, nekavējoties jāvēršas VBTAI un VP. Aicinām vecākus saviem bērniem un jauniešiem nekādā gadījumā neizvēlēties nometnes, kuras nav oficiāli reģistrētas, nav saņēmušas nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par nometnes organizēšanas saskaņojumu. Ar nometni vienmēr jābūt noslēgtam līgumam, nometnes dalībnieki un viņu vecāki ir jāiepazīstina ar nometnes darba kārtību, aktivitātēm un noteikumiem.

Tāpat, nometnes organizatoriem ir jānodrošina dalībniekiem pieejama informācija par to, kur bērns vai jaunietis var ziņot par pārkāpumiem, kas vērsti pret viņu, kā arī par aicinājumiem uz nepiedienīgu un nevēlamu rīcību.

Vecākiem, pirms bērns dodas uz nometni, ar bērnu vai jaunieti ir jāizrunā rīcība situācijās, kad tiek pārkāptas viņa tiesības.

Bērnu un jauniešu nometnēm ir jābūt vietai, kur bērni un jaunieši jūtas droši par savu dzīvību un veselību gan emocionāli, gan fiziski, un bērnu vecāki var paļauties, ka bērns ir drošībā un nometnes apmeklējums neradīs traumatiskas sekas uz bērna atlikušo dzīvi.  

Vienlaikus VISC izsaka pateicību visiem tiem nometņu organizatoriem un vadītājiem, kuri godprātīgi un atbildīgi pilda savus darba pienākumus ikdienā un turpinās pēc labākās sirdsapziņas sniegt bērniem un jauniešiem nepieciešamo atbalstu, mācīs jaunas prasmes un iemaņas dažādās nometnēs.